Zkouška požární odolnosti skladby s hydroizolací MERX MK 15

Datum:16.12.2008

Zkouška požární odolnosti skladby s hydroizolací MERX MK 15
Ve dnech 19. - 21. 11. 2008 byla provedena zkouška požární odolnosti skladby střešního pláště ve zkušebně FIRES Batizovce, spol. s r. o. (Slovensko).

Požární odolnost je doba, po kterou jsou schopny stavební konstrukce nebo požární uzávěry odolávat teplotám vznikajícím při požáru bez porušení své funkce.

Postup zkoušky

Středa 19. 11. 2008
Montáž vzorku ploché střechy. Spodní nosná konstrukce je tvořena trapézovými plechy TR 150/280/0,75 (dodavatel Kovové profily, a. s., Praha).

Merx
Merx

Poté následovala montáž dalších vrstev:
- Nejprve cementotřískové desky CETRIS Basic tl. 10 mm ve dvou vrstvách. Desky CETRIS jsou ve skladbě především kvůli dosažení požární odolnosti (oddělení izolace z EPS od plechu) a zároveň pro zvýšení tuhosti trapézového plechu. Desky CETRIS se kladou na doraz, beze spár, při kladení druhé vrstvy jsou přeloženy spáry o 625 mm. Kotvení desek CETRIS se řeší až po položení – vruty SC3/35-PH2 – 4,8 x 45 mm (dodavatel SFS intec, spol. s r. o.). Vzdálenost vrutů v podélném i příčném směru je max. 600 mm.
- Na lícovou stranu druhé vrstvy desek CETRIS bylo uloženo 6 ks termočlánků – kvůli informativnímu měření teploty.
- Parozábrana (PE fólie, dodavatel Coleman S. I., a. s.) – položena s přesahem cca 150 mm.
- Izolační desky z pěnového polystyrenu – typ EPS 100S tl. 60 mm ve dvou vrstvách (dodavatel Rigips Slovakia, spol. s r. o.). Izolační desky se kladou navzájem s přesahem cca 250 mm.

Merx
Merx

- Separační vrstva – skelná netkaná tkanina 200 g/m2 (dodavatel Coleman S. I., a. s.), přeložení s přesahem cca 150 mm.
- Hydroizolační fólie Merx MK 15 (dodavatel Coleman S. I., a. s.). Fólie se klade s přesahem cca 150 mm, v místě přeložení je spodní vrstva fólie kotvena mechanicky
– teleskopem R 45 x 105 a šroubem IG-C
- 6 x 60 mm (dodavatel SFS intec, spol. s r. o.). Vzdálenost kotev cca 400 mm. Vzájemné slepení fólií se provádí horkovzdušnou pistolí Leister a přítlačným válečkem.

Merx
Merx

Při montáži vzorku se také vyřešily okraje vzorku – podélné okraje jsou olemovány plechovým L profi lem, při okrajích jsou na výšku osazeny dvě vrstvy desek z kamenné vlny (Nobasil PTN) tl. 50 mm, výška 300 mm. V případě příčného okraje u podpory se na desky CETRIS ukládá pás z desek z kamenné vlny (Nobasil PTN) tl. 50 mm, šíře 150 mm. Příčný okraj u konzoly (převislého konce) je bez úpravy.

Merx
Merx
Merx

Čtvrtek 20. 11. 2008
V dopoledních hodinách následovalo zatížení celého zkušebního vzorku ploché střechy. V hodnotě zatížení je zahrnuto zatížení sněhem (II. sněhová oblast, redukce na 20 %) a technologické zatížení (zavěšené předměty, rozvody apod.). Zatížení je vyvozované kruhovými litinovými závažími (20 kg) a betonovými bloky. V odpoledních hodinách pracovníci zkušebny osadili zbývající termočlánky (na neohřívané i ohřívané straně vzorku, v peci apod.) a měřicí zařízení pro sledování deformace – průhybu. Po uzavření a dotěsnění pece byl vzorek připraven na zkoušku.
Zkouška proběhla dle EN 1365-2 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 2: Stropy a střechy.
Rozhodující kritéria pro posouzení
- Nosnost (R) – max. dovolený průhyb D = L2/400 d, kde L je světlé rozpětí zkušebního vzorku v mm, d je vzdálenost od krajního vlákna návrhové tlakové zóny za studena ke krajnímu vláknu návrhové tahové zóny za studena stavebního dílu v mm (v podstatě výška nosného trapézového plechu), v tomto případě 384 mm.
- Celistvost (E) – trhlina nebo otvor, vznícení bavlněného polštářku, trvalé plamenné hoření na neexponované straně.
- Izolace (I) – vzrůst průměrné teploty na neexponovaném povrchu na 140 °C nad počáteční průměrnou teplotu a vzrůst maximální teploty v kterémkoliv místě na 180 °C nad počáteční průměrnou teplotu.

Průběh zkoušky

5 min. - teplota v peci cca 577 °C, patrný dým ze zkušebního vzorku, nárůst teplot na líci desek CETRIS do 17 °C, deformace cca 8 mm
10 min. - teplota v peci cca 680 °C, nárůst teplot na líci desek CETRIS do 45 °C, deformace cca 9 mm
15 min. - teplota v peci cca 741 °C, dým ze zkušebního vzorku houstne (štiplavý), nárůst teplot na líci desek CETRIS do 95 °C, deformace cca 15 mm – jistá klasifikace REI 15 dle EN 13 501-2 (v ČR REI 15 DP1)
20 min. - teplota v peci cca 784 °C, nárůst teplot na líci desek CETRIS do 105 °C, deformace narůstá (cca 122 mm) – jistá klasifikace REI 20 dle EN 13 501-2 (v ČR se tato třída nepoužívá)
25 min. - teplota v peci cca 821 °C, nárůst teplot na líci desek CETRIS do 108 °C, deformace cca 190 mm
30 min. - teplota v peci cca 843 °C, nárůst teplot na líci desek CETRIS do 126 °C, deformace cca 247 mm – jistá klasifikace REI 30 dle EN 13 501- 2 (v ČR REI 30 DP1).
35 min. - teplota v peci cca 867 °C, nárůst teplot na líci desek CETRIS do 180 °C, na neohřívané straně vzorku nárůst teplot do 57 °C, deformace cca 303 mm
38 min. - teplota v peci cca 890 °C, nárůst teplot na líci desek CETRIS cca 210 °C, na neohřívané straně vzorku nárůst teplot do 70 °C, deformace cca 360 mm, hoření na příčném kraji u podpory (uhašeno)
39 min. - opětovné hoření, zkouška ukončena – porušena celistvost

Pátek 21. 11. 2008
Po vychladnutí zkušební pece a zkušebního vzorku ploché střechy jsme vzorek prozkoumali.
- Deformace se vlivem přitížení a teploty v peci zvýšily na cca 500 mm.
- Trapézový plech je zdeformovaný, ale celistvý, při podrobném zkoumání je patrné popraskání krycí barvy.
- Desky CETRIS jsou popraskané, poškození ohněm není patrné.
- Parozábrana PE fólie shořená, patrně i z tohoto důvodu došlo k vzniku hoření.
- Izolační desky z pěnového polystyrenu – nalezeny pouze lokálně zbytky, větší část nad pecí vysublimovala.
- Separační i hydroizolační fólie bez výrazného poškození.

Závěr:
Posuzovaná skladba střešního pláště vyhoví klasifikaci REI 30 dl
e EN 13 501-2 (v ČR REI 30 DP1).

+420 571 499 625
info@merx-system.cz
Powered by Programia